2002-08-07 12:15 UTC

Dačice (okres Jindřichův Hradec)

tornádo

F0(F1?)

pár min

Zpět

Tornádická bouře 7.8.2002 na JindřichohradeckuZdeňka Šimšová (), František Vavruška () (ČHMÚ České Budějovice),
Ondřej Fišer (UFA ČAV Praha)

English version
Povětrnostní situace


Počasí určovala tlaková níže, která se vytvořila na frontální vlně v oblasti Středomoří. Její střed se přesouval přes Alpy a Maďarsko nad Balkán. Od východu se přes jižní polovinu ČR přetáčelo pásmo trvalých srážek, v němž se vyskytlo několik bouří. Trajektorie jedné z nich, na níž byla pozorována tornáda, je na mapce zakreslena zelenou šipkou.
Tornádo na Dačicku
Na Dačicku se vyskytlo tornádo mezi 14:15 a 14:30 h SELČ. Mělo mnoho svědků, jejich výpovědi se vzájemně shodovaly a odpovídaly i videozáznamu, který se podařilo pořídit panu Miloši Krejcarovi z Dačic (viz speciální komentovaná stránka). Při terénním průzkum jsme sledovali stopu tornáda v délce asi 8 km. Podle škod odhadujeme intenzitu nejspíše na F0, maximálně F1.
Tornádo u Nové Bystřice
U obce Mýtinky poblíž Nové Bystřice pozorovalo několik svědků kolem 15:15 SELČ trychtýř, případně 2 trychtýře, které braly větve, kamení a vodu z rybníků a vyvrátily několik stromů. Při průzkumu jsme v terénu nalezli asi 1,5 km dlouhou stopu škod. Podle škod byla intenzita nejspíše F1.
Downbursty nebo možné tornádo u Chlumu u Třeboně
V lesích u Chlumu u Třeboně způsobila zřejmě ta samá bouřka kolem 16. hodiny SELČ dva polomy. Tornádo zde přímo nikdo nepozoroval. U polomů se nedá jednoznačně říci, zda je způsobilo tornádo nebo downburst.


Tornádo na Dačicku

(1) obec Bílkov
Z této obce je zaznamenáno první pozorovaní tornáda. Předcházelo mu velké setmění, "mrak jakoby dosahoval až k zemi". Kolem 14:15 SELČ vidělo mnoho svědků kroužit ve vzduchu větve a listí - na první pohled připomínaly ptáky. Vír postupoval přes vesnici a podle jednoho svědectví nedosahoval až k zemi, občas se na chvilku zastavil. Bylo slyšet hučení, praskání, případně jako když se vysypává náklad kamení. Trvání asi 1 min. Z několika střech byly vytrhány tašky. V okolí pak leželo hodně ulámaných větví, které zneprůjezdnily silnici. Nejsilnější větve měly až 20 cm v průměru. Dva stromy byly vyvráceny.
Z Bílkova postupovalo tornádo dále k JZ po poli, kde byl podle svědků polehlý pás obilí.

(2) zemědělský podnik Karlov
Zde pozorovali vír, který dosahoval až k zemi. Zvuky, které slyšeli přirovnali k hukotu letadla. Jev trval několik sekund a způsobil zde zřejmě největší škody. Z kolmo orientované aleje jalovců (5 m vysokých) byly tři stromy vylomeny a vznikla tak asi 10 m široká mezera. Na několika halách, které stály za sebou kolmo na postup tornáda, byl ze střech stržen eternit v šíři 15 - 20 m. Větší škoda byla na "závětrných" stranách střech. Z poslední nové haly byl odtržen plech ze střechy, odnesena skelná vata a narušena i nosná kovová konstrukce. Létající eternit zabil jednu ovci a poškodil boční stěny a střechy dalších objektů. Dráha škod směřovala od SV k JZ.
Dále postupovalo tornádo opět přes pole směrem ke hřbitovu.

(3) pole kolem hřbitova
Na poli těsně za Karlovem zůstalo ve směru postupu tornáda chaoticky polehlé obilí, stébla nejčasteji směřovala k jihu. Kusy plechu a eternitu jsme nacházeli do vzdálenosti 500 m, kusy skelné vaty ze střešní izolace až na dalším poli vzdáleném 1,5 km jihozápadně od Karlova.
Tornádo dále překročilo malý lesík kolem potoka, na kterém jsme nepozorovali žádné významné škody. Listí a drobnější větve, které zřejmě pocházeli z tohoto lesa, byly rozházeny v širším okolí stopy vlastního tornáda, hodně jich bylo např. na dačickém náměstí. Dále přešlo tornádo přes hřbitov. Odsud bylo podle svědků odneseno hodně květin.
Na poli za hřbitovem byl dobře vidět asi 10 - 20 m široký pás polehlého obilí. Délka dobře rozeznatelného pásu byla asi 100 m, mířil poměrně rovně k JZ. Polehlá stébla se sbíhala ve směru postupu do středu pásu. V levé části se více přikláněla ke středu, v pravé více ke směru postupu. Zde jsme stále jestě nacházeli kusy skelné vaty ze střešní izolace z Karlova, vzáleného asi 1,5 km.
Dále postupovalo tornádo stále k JZ směrem na továrnu.

(4) Dačická továrna
Zde pozorovali tornádo, které směřovalo přímo na ně, tedy k JZ. Podle výpovědí těsně před továrnou uhnulo k jihu, tedy směrem na Hradištko.


(5) obec Hradištko
- drobné škody na střechách


(6) obec Urbaneč
- poškozena střecha vepřína


(7) obec Peč
Obec Peč byla poslední, ve které v této lokalitě pozorovali tornádo. Opět zde byli drobnější škody na střechách.
Odhadujeme, že za Pečí se mohlo tornádo dostat nad les. Na Městských lesích Dačice zaznamenali jen malou škodu - ulámané větve a zničené oplocenky.


Downbursty nebo možné tornádo u Chlumu u Třeboně


Z této oblasti nemáme žádná spolehlivá pozorovnání tornáda. V lesích asi 3 km jihovýchodně od Chlumu u Třeboně způsobila tento den bouřka kolem 16. hod dva polomy (na mapce označené * ). Lesník pan Bína slyšel kolem 16. hodiny lámání dřeva a hukot, jako když se startuje motor náklaďáku. Kvůli dešti a stromům však nic pozorovat nemohl. Když se vydal na průzkum, nalezl asi po 300 m poblíž rybníku Skalice čerstvý polom. Tento polom byl široký asi 500 m a táhl se zhruba 1,5 km od SV k JZ. Vyskytovaly se zde jak ulámané stromy, tak vývraty, jednalo se o smrky a borovice. Stromy byly popadané většinou k jihu a k jihozápadu, našli jsme zde ale i místo, kde ležely dost chaoticky. Podle charakteru škod se nedá jednoznačně určit, zda se jednalo o tornádo nebo douwnburst.
Druhý polom u rybníka Svobodný byl odsud vzdálen asi 1-2 km. Tento polom byl asi 200 m široký a 600 m dlouhý a táhl se přibližně od severu k jihu. Vyskytovaly se zde pouze dva směry padlých stromů - dole většinou od SZ k JV a nahoře od S k J. Převládaly vývraty, což je pochopitelné, vzhledem k tomu, že les byl hodně podmáčený (za posledních 24 hod zde spadlo více jak 50 mm srážek). Škody pokračovaly i za hraniční potok do Rakouska. U tohoto polomu jsme nenašli žádné známky svědčící o tornádu.
Další škody máme hlášeny z obce Františkov, vzdáleném asi 5 km na JJZ.