2004-07-20 16:30 UTC

Jáchymov (okr. Karlovy Vary)

tornádo

F0

1 min

Zpět

Tornádo u Jáchymova

Jev byl pozorován na periferii města Jáchymov ze vzdálenosti necelých dvou kilometrů. Vývoj víru s vertikální osou rotace od stadia vzniku po pravděpodobný kontakt se zemí spatřil a podrobně popsal polesný Lesního úřadu Jáchymov pan Pospíšil. V době výskytu jevu se svědek pohyboval po severozápadním svahu nad městem v blízkosti dolu Svornost a měl dobrý výhled k jihovýchodnímu obzoru, kde se vír vytvořil. Větší množství svědků je málo pravděpodobné, protože Jáchymov je situován v hlubokém horském údolí s bohatým lesním porostem. Přesto informace o víru proběhla 21.7. v hlavní zpravodajské relaci TV Prima v krátké reportáži věnované škodám způsobeným bouřemi.


© Geodézie ČS, a.s.

Zasaženy byly zejména západní a jižní Čechy. Místy se vyskytly přívalové srážky s úhrny kolem 50 mm (Domažlice, Šindelová na Sokolovsku), ojediněle kroupy o průměru 1-2 cm. Ve staniční síti ČHMÚ byly zaznamenány nárazy větru do 15 m/s, příhraniční německé stanice naměřily až 19 m/s, horská stanice Fichtelberg asi 6 km severně od Jáchymova ovšem 35 m/s.

Pozorování pana Pospíšila

Na fotografii pořízené přibližně z místa pozorování je vyznačen výřez schematického nákresu zpracovaného společně s panem Pospíšilem. Pod „mrakovou stěnou“ se začala tvořit kapka protahující se do tvaru trychtýřku. Ten byl zpočátku světlý, po přiblížení k zemi ztmavnul, jakoby „nasál smetí“. Jev trval dle odhadu pana Pospíšila asi minutu, fáze ztmavnutí 10-15 vteřin. Přibližoval se od jihovýchodu k městu, nad městem se rozplynul. Ve vyvinutém stadiu byl trychtýř velmi úzký a vlnil se. Dále byla zmíněna informace jednoho z obyvatel domků pod kopcem, v jehož blízkosti byl trychtýř pozorován: viděl kroupy metané větrem téměř horizontálně zprava doleva, než stačil doběhnout pro manželku, aby se šla také podívat, byly kroupy metány opačným směrem.

Způsobené škody

Na návětrné straně kopce Klobouk (na mapě vyhlídka pod kótou Stráž) byl po louce rozmetán posed a nalezeny hliníkové plechy strhané ze střech domků pod kopcem. Byly utrženy dveře, které zůstaly v domcích otevřené. V severní polovině města byly místy vyvráceny nebo polámány stromy. V údolí Klínoveckého potoka (z místa pozorování pana Pospíšila za kopcem Klobouk) vznikl polom cca 1,4 tis. kubických metrů. Poničeny byly stromy všech zastoupených druhů: smrky, jedle, duby, olše,břízy, stáří stromů místy 140-160 let. Polom vznikl v hlubokém údolí, nebyly větší škody na hřebenech. Vyvrácené a polámané kmeny tvořily vějíř, na návětrné straně převládal jiný směr než na závětrné straně hřebene nad potokem.

Podle sdělení pana Vacaty ze Správy majetku Městského úřadu byly na území města zlomeny nebo vyvráceny stromy jako jasan, javor, bříza, lipová alej. Stromy padly na školu a rodinný domek. Nebyly hlášeny vážnější poškození střech. Ve městě padaly kroupy o průměru 1 cm a intenzivně pršelo. V jedné lokalitě došlo k menšímu sesuvu půdy.

     

Z meteorologického hlediska se jednalo o jednu z nejvýraznějších bouřkových situací sezony s plošným výskytem škod. Z toho důvodu nebyl včas proveden terénní průzkum. Naši pozornost zaujala až zmínka o víru ve zpravodajství TV Prima z 21.7., následné konzultace s panem Vacatou z MěÚ Jáchymov a zejména výpověď očitého svědka pana Pospíšila z Lesního úřadu Jáchymov. Oběma za poskytnuté informace a obětavou pomoc děkujeme! O spolupráci byla požádána i redakce Karlovarského deníku. Bohužel se na naši výzvu nepřihlásil žádný další svědek.

Zpracoval: Jan Sulan, ČHMÚ