2013-06-18 15:30 UTC

Krnov (okr. Bruntál)

tornádo

F2

cca 10 min

Zpět

 Tornádo v Krnově

 

 

 

 

 

Nad území České republiky tohoto dne proudil po přední straně brázdy nízkého tlaku vzduchu nad západní Evropou velmi teplý a vlhký vzduch. Analýzu synoptické situace nad širší ovlastí Evropy je možné si prohlédnout na Obr. 1 a 2.

Obr. 1 a 2 Analýza synoptické situace ze dne 18.6.2013 12 a 18 UTC (14 a 20 SELČ)

Bouřková činnost se začala rozvíjet v oblasti Jeseníků v průběhu pozdních odpoledních hodin. Nejintenzívnější bouřky byly pak zaznamenány mezi 16 hod. SELČ a 18 hod. SELČ. Byly provázeny především nárazy větru, bohatou elektrickou aktivitou a dle radarových měření také možným výskytem krupobití. Postupovaly od ZSZ k JJV a mezi 17:30-18:00 hod. SELČ se dle zdokumentovaných škod, svědectví a pozorování místních lidí vyskytlo v okrajových částech města Krnova – místních částech Ježník a Kostelec také tornádo.  Bližší představu si je možné udělat prohlédnutím animace radarových odrazů (ze sítě radarů ČHMÚ) – Obr. 3.


Obr.3 Radarová animace sítě CZRAD - 18.6.2013 (16:00-18:30 SELČ)

Ke vzniku tornáda, resp. zpočátku větrného víru (velmi pravděpodobně ještě bez významnějšího kontaktu se zemským povrchem) došlo na SZ okraji města Krnov, poblíž silnice vedoucí z Krnova směrem na Krásné Loučky, odtud postupovalo okrajem osady Ježník, kde již byly zaznamenány 4 poškozené střechy domů, dále přes Bezručův vrch směrem na místní část Kostelec. Značné škody při tomto postupu byly způsobeny především na zdejších lesních porostech (Obr. 4 a 5). Zde bylo zaznamenáno poškození téměř 40 domů a dle informací v regionálním tisku bylo asi 8 lidí lehce zraněno (Obr. 6 a 7). Posledním prokázaným a zdokumentovaným místem dotyku tornáda se zemským povrchem byla oblast silnice vedoucí z Krnova na Láryšov – další poměrně rozsáhlý polom v lesích kolem Dubového kopce až k Hájnickému potoku (Obr. 8 a 9).

 

Obr. 4 a 5 Ukázky rozsáhlého polomu způsobeného "průchodem" tornáda mezi lokalitou Ježník a Kostelec (první pohled je ze směru od Ježníku ke Kostelci, tedy ve směru postupu tornáda, druhý pohled pak kolmo na postup tornáda ve směru od Krnova).

 

Obr. 6 a 7 Škody způsobené na domech v místní části Kostelec (na levém obrázku postupovalo tornádo z levého okraje snímku k pravému poblíž mostu přes řeku Opavu, kolem něhož byly zaznamenány nejvýznamnější způsobené škody)

Obr. 8 a 9 Škody způsobené tornádem v místě pravděpodobného posledního kontaktu se zemským povrchem - v okolí Hájnického potoka

Výše popsanou trasu tornáda dokumentuje situační mapka s orientačně zaznačenými a následně prokázanými místy kontaktu se zemí. Odhadovaná (orientačně) délka trasy tornáda byla stanovena na přibližně 2,2 km úsek mezi Ježníkem a Kostelcem a cca 900 m mezi silnicí na Láryšov a Hájnický potok (viz orientační mapka na Obr. 10).

 

Obr. 8 Orientační mapka trasy tornáda včetně zdokmentovaných škod (zpracovali: Ing. Lipina a Ing. Židek)

Terénní průzkum v rámci místního šetření provedli pracovníci pobočky ČHMÚ v Ostravě-Porubě Ing. Pavel Lipina a Ing. Dušan Židek. Na základě tohoto místního šetření, zjištěných a zdokumentovaných škod, rozhovorů s potenciálními svědky události, příp. lidmi odstraňujícími vzniklé škody a následky byla stanovena intenzita tornáda na stupeň F2, délka prokázaného dotyku se zemí kolem cca 3 km, trvání cca 10 min. V regionálním tisku se objevily informace o cca 40 poškozených domech, 8 lehčích zraněních a více než 30 ha lesních polomů (v objemu kolem 6000 m3) a škody především na elektrickém vedení v celé postižené oblasti.

Větrný vír byl přímo z Krnova zaznamenán také na videozáznam je možný ke zhlédnutí např. na adrese http://www.youtube.com/watch?v=m-IIX24QKv8 . Ovšem tento záznam neprokazuje samotný výskyt tornáda ve smyslu definic uvedených na těchto stránkách.