2001-07-20 12:11 UTC

Otmarov (okr. Brno-venkov)

tornádo

F1

7 min

Zpět

Tornádo mezi Brnem a Blučinou

   Po 14. hodině SELČ (12 UTC) vzniklo tornádo asi 10 km jižně od Brna v oblasti mezi Opatovicemi a Sokolnicemi. Bylo pozorováno mj. i zaměstnanci Letecké meteorologické služebny letiště Brno-Tuřany, kteří stanovují začátek zřetelného víru na 14.11 SELČ. Nejdříve mělo tvar široké nálevky, poté se se nálevka prodlužovala do podoby chobotu a dosáhla zemského povrchu. Doba trvání víru byla odhadnuta na 6-7 minut (konec ve 14.18 SELČ). Pro synoptické a letecké meteorology není bez zajímavosti, že na tornádo byla vydána zprava SPECI a že bylo zakódováno i do zprávy SYNOP (skupina 91934 v 3. sekci):

SNCZ LKTB 201300

11723 21358 82508 10179 20161 39748 40031 55002 79598 889// 333 60045 84908 88620 91015 91125 91934 555 389//=

Je to zde uvedeno i z toho důvodu, že autorům příspěvku zatím není známo, že by na území České republiky byl výskyt tornáda zaznamenán v pravidelném meteorologické zpravodajství profesionální staniční sítě.

K dispozici jsou unikátní snímky tornáda, zaslané Ing. Pavlem Ambrožem, které jsou počítačově upraveny (zvýšen kontrast, zejména u náhledů). Snímky byly pořízeny z budovy na Vídeňské 125, tornádo se pohybovalo od jihu na sever. Časové údaje jsou uvedeny ve středoevropském letním čase.

       
14:12:29                                                         14:12:45                                                      14:13:10

  
 14:14:02                         14:15:29

© 2001 Ing. Pavel Ambrož       

Další snímky máme k dispozici díky pohotovým zaměstnancům letiště Brno, Aleši Bednaříkovi a Jiřímu Hvězdovi:

        
© 2001 Aleš Bednařík, Jiří Hvězda

Výsledky terénního průzkumu

   Terénní průzkum byl proveden v úterý 24.7.2001 paní Kateřinou Habrdovou a RNDr. Bohuslavou Markovou z pobočky ČHMÚ Brno. Podle výsledků průzkumu byla zpracována mapka.

Zřetelné škody tornádem byly zjištěny v Opatovicích, kde byl poškozen zejména západní okraj obce. Na jihozápadním konci byly poškozeny zahrádky a ovocné stromy kolem silnice (vpravo od silnice  v zahrádkách mezi silnicí a rybníkem jeden přelomený strom, kolem silnice a v neoplocených zahrádkách vlevo od silnice více stromů s ukroucenými korunami a polámanými větvemi). Poslední z rybníků byl zanesen větvemi (čtvrtý - jediný na levé straně silnice),  podle informací pana starosty zde byly ulomeny dvě vrby. Z obytných domů byla nejhůř postižena Rajhradická ulice na severozápadním okraji obce; vír zničil střechy asi deseti domů, zcela vytrhána byla téměř rovná střecha z ondulinu na č. 213, jinak byly odneseny střešní tašky, plechy a prkna z rozestavěného domu a střecha kůlny. Podle MF Dnes bylo půl střechy z jednoho domu (č. 213?) odneseno o 50 metrů dál. Údajně byl vírem nadnášen vozík. Podle osobního svědectví paní Palečkové, manželky starosty, tornádo „sklouzlo“ z kopce Výhon nad Blučinou. Nejdříve viděla chobot, který se rozšířil do nálevky.

Nejnápadnější škody na vegetaci byly na pásu stromů u dálnice D2 podél toku Dunávka. Na západ od dálnice byly přelomené dva stromy, na východ od dálnice zničilo tornádo pás stromů (topolů) v délce 100-150 metrů, které byly přelámané přibližně v polovině. Velké větve byly odneseny daleko do pole slunečnic. Za pásem zničených stromů  se vyskytoval polehlý pruh slunečnic zhruba ve stejné šířce(100-150 m). Větve ze stromů byly odneseny v azimutu 20°, slunečnice byly ostrůvkovitě polehlé ve směru 310°.

Od uvedeného místa na severovýchod k Otmarovu byla stopa tornáda patrná podle polehlého obilí (pohled na sever a na jih směrem na Blučinu a Výhon od místa označeného na mapce „obilí“), které tvořilo místy i dva, většinou nepříliš souvislé pásy, široké několik desítek metrů. V Otmarově viděl očitý svědek v domě č. 1, prvním stavení na západním okraji obce vlevo od silnice, procházet tornádo za vesnicí.

Polehlé obilí  v pásu asi 300 m dlouhém a 20 m širokém se vyskytovalo dále na severovýchod od Otmarova za koupalištěm podél zeleného keřovitého pásu lemujícího polní cestu. Po skončení pásu keřů se stopa ostrůvkovitě vytrácela. Obilí polehlo v západní části v azimutu 90°, před zeleným pásem se polehnutí stáčí na 180°. Další polehlé obilí bylo pozorováno jen dalekohledem ze železničního náspu (jižně od panelárny v Chrlicích) od poničených zahrádek (viz dále) směrem na jihozápad.

Před železničním náspem (jižně od něj) byl úzký pás polehlého obilí, ze náspem (na sever od trati) bylo vidět poškozené stromy a pás obilí polehlého na všechny strany, za tunýlkem pod tratí bylo obilí polehlé vějířovitě jako důsledek divergence proudění za tunelem. V trase tornáda se dále ocitly čtyři soukromé zahrádky (viz mapka, ozn.: „zahrádky“) zvedající se do svahu; zde byly přelámané a ukroucené větší stromy (zejména meruňky), koruny byly odhozeny na zem, větve do sousedních zahrad a do jinak nepoškozeného pole na východní straně. Nejhůře dopadla nejvýchodnější zahrada, v níž byla rozbita zahradní chatka, přelámány meruňky a meruňková alej (fotografie je obrácená do směru příchodu tornáda). Ze zahrady pana ing. Macků byl odnesen 25 kg těžký komínový poklop na vzdálenost asi 50 m.

Intenzita a rychlost postupu tornáda u Brna

   Popisované tornádo je možné zařadit podle Fujitovy stupnice do kategorie F1. Dráha stop zaujímá délku kolem 7,5 km a odhadovaná délka trvání je kolem 7 minut, z čehož vyplývá přibližná "posuvná" rychlost kolem 60 km/h (pozor, neztotožňovat s rychlostí větru v tornádu, která je podstatně větší).


Zpracovali: Bohuslava Marková, Milan Šálek a Martin Setvák, ČHMÚ