default

1876-09-07 11:30 UTC

Smidary (okr. Hradec Králové)

tornádo

F?

? min

Zpět

"Z Nového Bydžova piše se „Pok.“: Dne 7. t m. o půldruhé odpoledne táhla se tudy smršt od severozápadu k východu. Proud smršti podobal se komínu, světlošedé barvy, až do oblak sahajícímu, jenž se v hadovitých tvarech pohyboval. Nedaleko odtud v Smidarech zasáhla smršt tato několik stavení, sházela střechy a prkna i šindele vysoko vynesla. Tři lidé, jenž od Smidar ku Lhotce šli, byli až na 1 stopu zvýše vyzdviženi. Strašně řádila prý vichřice též v Mištovsi, kde stromy vyvrátila a pobořila stodoly a chalupy. Docházejí sem ustavičně nové zprávy o řáděni zde posud nevídané smršti. Podivný úkaz přírodní udál se dne 7. t. m. nad Smidary. As okolo půl 1. s poledne snesl se s mraku nad městem stojícího hustý dešt, kdežto ostatní obloha byla jasná. Dešt sice dlouho netrval, avšak sotva poněkud ochaboval, počal se od černého mraku oddělovati pruh, jenžto neustále niž a niže k zemi se snášel, až také k ní as čtvrt hodiny od města dopadl. Uzký z počatku sloup šířil se stále, přicházel blíže a blíž, tak že se jasně od ostatní nezakalené oblohy odrážel. Prostředkem celého sloupu táhla se bílá, jasná prouha a čím vice se blížil, tím určitěji zřiti bylo víření po obou stranách bílé této prouhy a silný sykot. Zděšeni jsouce vybíhali všichni ven, pozorujíce úkaz ten, jenž s úžasnou rychlosti k městu se blížil nabývaje rozměrů neustále větších. Bylať to silná deštová smršť a kdyby náhodou nebyla minula město, byla by ohromné škody spůsobila. Po polích a všude, kudy se hnala, zanechala hluboko rozrytou půdu a zulámané větve stromů jako stopu. Jen dvě stavení zasáhla a silně poškodila. V cihelně as deset minut od města vzdálené, odkud se přihnala, strhala veškeré střechy, porazila váhu u studně, rozházela těžké kameny, jimiž prohlubeň jest obroubena a rozmetala všechen hotový materiál. V městě samém pak zasáhla poněkud o samotě stojící obydlí hosp. ředitele, strhala na jedné straně veškeré tašky se střechy, vytrhala rámy a rozbila okna, rozházela vozy a s jednoho vzala korbu na písek a mrštila jí takovou prudkosti o topol as 30 kroků vzdálený, že se úplně roztříštila. Také most vyzvedla a odhodila stranou. Na to řádila dále k Hořicům, až zase znenáhla za neustálého hučeni a vířeni sloup do mraku zpět se vtáhl. Od Smidar hnala se smršt k Podlesí. Vrazila do stromořadí kolem cesty a úplně je na obě strany vyvrátila, povoz tou dobou stromořadím jedoucí byl i s voly k němu připřaženými převržen, vozka dostal se pod vůz, avšak ani tomu se nic nestalo. V Šaplově rozmetala smršt úplně pět dřevěných domků a vzala do povětří mnoho hus a kachen, které teprvé po dlouhé době mrtvy k zemi dopadly. Až k Bašnicům lze pozorovati stopy její."

 

Použité zdroje:

Národní listy 10.září 1876

Národní knihovna ČR


Zpracovali: Zbyněk Černoch, RNDr. Roman Volný

Datum: 30. září 2018