1932-06-21 14:30 UTC

Spálov (okr. Nový Jičín)

tornádo

F2

? min

Zpět

Návrh


senátora dr J. Rozkošného a společníků

na poskytnutí pomoci postiženým větrnou smrští v okrese hranickém na Moravě.

 Severní cíp okresu hranického byl postižen v úterý dne 21. června 1932 větrnou smrští, která v celém kraji nemá pamětníka. Nejdříve postižena byla obec Luboměř, kde smršť úplně rozmetala stodolu Františka Leva a u dalších pěti stavení odnesla střechy, v zahradách vylámala stromy a silně poškozena byla také místní škola. Smršť hnala se dále na Spálov a cestou demolovala a zničila cihelnu Gronesovu. Ve Spálově zničila stavení rolníka Karla Růžky, Antonína Bicka, Fr. Hambrože, Fr. Havránka a J. Kostky a těžce poškodila dalších 25 domků a hospodářských stavení. Smršť zničila dále část lesa Královce a hnala se na obec Lindavu, kde rovněž odnesla a rozmetala několik střech a úplně srovnala se zemí stodoly Fr. Wagnera a J. Theimera. Poškodila mnoho dalších budov a vyvrátila spousty stromů. Od poškozeného komínu na stavení rolníka L. Wagnera vznikl oheň a celé stavení shořelo do základů. Škoda touto smršti způsobená přesahuje půl milionu Kč.

Stav postižených je nanejvýše kritický, takže pomoci nutně potřebují, nemá-li dojíti k úplnému zničení jejich existencí.

Z těchto důvodů navrhují podepsaní:

Slavný senáte račiž se usnésti:

Vládě se ukládá, aby ke zmírnění škod způsobených větrnou smrští v úterý, dne 21. června 1932, v okrese hranickém:

1. dala škody úředně vyšetřiti a zjistiti,

2. posečkala postiženým zemědělcům starší nezaplacené daně a

3. u těch, jejichž existence je ohrožena, tyto daně prominula,

4. prominula předepsané daně za letošní rok včetně daně z obratu,

5. těm postiženým, jejichž existence je ohrožena, poskytla přímou finanční podporu,

6. povolila slevy při dovozu po dráze na dovoz stavebních hmot,

7. blahovolně vyřídila žádosti postižených o úrokový příspěvek na zápůjčky podle platných zákonů.


Dobový tisk

 Větrná smršť na Hranicku. V úterý řádila však větrná smršť také na Hranicku. nejdříve postižena byla obec Luboměř, kde smršť úplně rozmetala stodolu a u dalších pěti stavení odnesla střechu, v zahradách vylomila stromy a v místní škole bylo rozbito všech 17 okenních tabulí cihlami, létajícími z blízké novostavby. Smršť hnala se dále na Spálov a cestou demolovala a zničila cihelnu. Ve Spálově se stala nezvyklá příhoda. 27letý dělník Jaroslav Kubica, pracující u stavení na okraji vesnice, chtěl se ukrýti před smrští v kůlně, byl však smrští odnesen do pole, vzdáleného od místa 200 kroků, kde dopadl. Ve vzduchu byl zasažen kusem letící tašky se střechy. Celý výjev viděla jeho matka, která hrůzou omdlévala. Ve Spálově zničila smršť úplně 5 stavení a těžce poškodila dalších 25 domků a hospodářských stavení. V jedné zahradě byla vyvrácena stoletá lípa. Jedna žena sedící ve světnici byla zasažena kusem cihly, která vletěla do stavení oknem. U stavení rolníka Růžky odnesla smršť stůl vážící přes 80 kg a zanesla ho do vzdálenosti přes kilometr do lesa. Smršť zničila dále část lesa Královec a hnala se na obec Lindavu, kde rovněž odnesla a rozmetala několik střech a srovnala se zemí 2 stodoly. Poškodila mnoho dalších budov, vyvrátila stromy a rozmetala kuželník. Od poškozeného komínu vznikl v noci oheň a celé stavení shořelo do základů. Čeledín J. Hercig byl za smrště přimáčknut vraty, takže mu byla zlomena levá ruka. několik osob bylo zasaženo padajícími cihlami a trámy. Škoda způsobená smrští v těchto obcích přesahuje půl mil. Kč.


Dobový tisk

 Také na Hranicku řádila vichřice. V úterý 21.června o 1/4 18.hodinu přihnala se od severozápadu na okres hranický prudká vichřice, jež postihla tři obce, ležící v jeho severním cípu, a to Spálov, Luboměř a Lindavu a nedělala v nich škody více jak za půl miliónů Kč. Nejhůře řádila ve Spálově, kde poškozeno bylo 37 majitelů větších i menších usedlostí. U šesti budov byly strženy střechy a štíty a daleko rozmetány. Škoda na těchto budovách způsobena, odhadnuta byla od 30-60.000 Kč. Na ostatních budovách strženy a odneseny byly tašky se střech a střechy velmi poškozeny. 


Dobový tisk

 Řádení větrné smršti na Hranicku, jež nemá pamětníka. V úterý před 6 hodinou večerní postižen byl severní cíp okresu hranického živelní pohromou, jež nemá v celém kraji pamětníka. Redaktor našeho listu navštívil ve středu s úřední komisí okresního úřadu hranického za vedení hejtmana v. r. Wachsmutha postižený kraj. Vichřice provázená smrští přihnala se nejdříve na obec Luboměř u Spálova. O půl 6 hodině večerní, kdy lidé klidně pracovali na poli nebo ve svých staveních, snesl se drobný dešť, který ustal. Ihned na to objevil se na obloze podivný bílý mráček, který se stále zvětšoval. S ním se přihnal prudký vítr. Obloha se zatemnila a dle výpovědi místních občanů objevila se na obloze krátká rudá zář. Již při prvním přívalu vichřice spěchali lidé domů. V zápětí přehnala se smršť přes obec a vykonala za několik okamžiků dílo zkázy. Obrovskou silou urvala střechy, vyvrátila stromy i z kořenů, rozmetala ploty, břidlicovou krytinu, do velké výšky vrhla kusy cihel, polen a dřeva. Vše bylo zahaleno v bílí závoj prachu, lidé s hrůzou pozorovali z oken létající předměty, dřeva, jež byla smrští vrhána kotoučovitě do vzduchu. Vše trvalo jen několik okamžiků. Stodola rolníka Fr. Léva v Liboměři, stojící na kraji vesnice byla smrští úplně rozmetána, kamenné základy vyrvány a všechno proměněno v trosky. Poškozený byl s rodinou právě v lese, který byl smrští ušetře a když se vrátil, nalezl stodolu úplně rozmetanou. V místní škole byla všechna okna rozbita létajicími kusy dřev a krytiny. U dalších 5 stavení byly úplně zničeny střechy, v některých zahradách vyrvala smršť stromy, nebo je v půli přerážela. U několika domů objevily se trhliny a u dvou stavení shozeny komíny. Jest zajímavo, že staré doškové střechy poměrně nejevíce odolaly strašlivému nárazu smršti. Celkem bylo poškozeno 38 stavení a škoda činí hodně přes 100 000 Kč. Z obyvatelů obce nebyl nikdo zraněn. 

Smršť hnala se dále na Spálov, kde způsobila mnohem větší škody. Cestou rozmetala cihelnu pana Gronese, stojící o samotě u lesa. Střecha byla urvána a zdivo rozvaleno. Pohled na zničený objekt živě přpomínal zpustošený kraj za velké bitvy, kdy těžkými děly byly úplně zničeny objekty a domy. Za stejných příznaků ohlásila smršť svůj zkázonosný příchod ve Spálově. Nad obcí objevil se bílý mrak, který kotoučovitě vířil. Tam stejně jako v Luboměři hnala se smršť na štěstí poměrně úzkým prostorem vzduchovým, takže na některých místech obou obcí neměli ani tušení, že kus dále rozpoutal se ničivý živel přírody. Leč všude tam, kam zasáhl, zanechal ubohé trosky: stodoly a domky bez střech, nebo se střechami z polovice urvanými. Některé domky byly doslovně smrští odstrojeny a smutně trčely jen pahýly zdiva, nebo rozvalených střech.

Neuvěřitelná příhoda udála se u stavení pana Jana Kani ve Spálově, 27 letý dělník Jaroslav Kubica pracoval s jedním zedníkem u kolny tohoto stavení stojícího na kraji obce, kde oba byli překvapeni smrští. Když Kubica chtěl se ukrýti uvnitř kolny a sáhl na dveře, byl pojednou uchopen větrným vírem takovou silou a prudkostí, že byl vymrštěn do výše několika metrů a přímo letěl ve vzduchu a dopadl do ovsa na poli vzdáleném téměř 200 kroků od místa, kde byl vymrštěn do vzduchu. Současně s ním rozmetala smršť střechu J. Káně, Tím, že byl Kubica smrští odnesen, ušel jisté smrti, neboť v zápětí byla rozvalena kolna v níž se chtěl ukrýti. Se střech urvané kusy tašek a dřeva letěly současně s Kubicou, který byl ve vzduchu jednou taškou zasažen do těla. na místě, kde dopadl do ovsa, byly v rozmoklé hlíně dosti hluboké otvory od jeho nohou, jimiž dopadl na zem. S ním pracující zedník byl smrští uchopen a mrštěn na zem, při čemž utrpěl lehké poranění. Vzrušující příhoda nabyla větší dramatičnosti tím, že matka Kubicova viděla, jak její nsyn byl smrští odnesen do pole. Na zápraží domku pozorovala blížící se bouři. Uviděla prý žluté a zelenavé světlo, načež se zatemnilo. Vyšla ven a tu s hrůzou zpozorovala, že mezi létajícími kusy dřev, tašek a cihel ve vzduchu jest smrští odnášen také její syn. Zoufale křičela a se zatajeným dechem čekala, až bude zasažen některým kusem cihly, nebo krytiny. Kubica, který prožil chvíle, na něž po celý život nezapomene, nemohl našemu redaktorovi, který ho vyhledal pověděti nic z toho, co se sním stalo. Ví jen, že se s ním pojednou zatočil svět, ztratil dech a částečně vědomí, které nabyl, když byl opět na zemi. také jeho stařičká matka s pláčem a s novou hrůzou v očích vzpomínala prožitých okamžiků. Smršť zničila střechy hospodářských budov Karla Růžky a J. Káně. Škoda přes 50 000 Kč, dále střechy a stavení Antonína Rycka (škoda 45 000 Kč) a Františka Ambrože (40 000 Kč). Těžce poškozena stavení F. Havrana, J. Kostky a na dalších 25 domech a hospodářských budovách způsobeny větší i menší škody. Staletá lípa v zahradě byla smršti úplně vyvrácena i shlínou 3 metrů. Také několik jiných starých mohutných stromů v obci vzalo úplně za své. Jedna žena sedící ve světnici byla zasažena do prsou cihlovou taškou, která vletěla dovnitř oknem. U stavení Karla Růžky stál stůl na zpracování vepřovic. Stůl vážící přes 80 kg, byl smršti odnesen do velké výše a hnán do vzdálenosti přes 1 km, kde dopadl do lesa

Všechno bylo dílem jen několika vteřin. Pohled na zpustošená stavení, patřící převážně chudým zadluženým domkařům byl žalostný. Na cestách a u stavení trosky střech a plotů. Někde narychlo musí poříditi provisorní kryt., aby jim do stavení nepršelo. Smršť proletěla lesem Královec. Podle výpovědi očitých svědků byly stromy smrští úplně skloněny. Celý klikatý pás lesa, ukazující kudy se smršť valila, byl zničen. Ve Spálově způsobila smršť škodu téměř půl miliónu korun.

Zachvátila však i v dolině ukrytu obec Lindavu, kde dílo zkázy bylo ještě dovršeno požárem. Také v Lindavě srovnala se zemí stodolu a odnesla střechu domku rolníka Frant. Wagnera a stodolu rolníka J. Theimera. Kusy střech byly vytrženy a odneseny. Staré staleté stromy byly vyvráceny. Kuželna hostinského Lengera byla částečně smršti rozmetána. Při smršti byly dvě osoby zraněny. Hostinská Lengerová prala právě u potoka a byla taškou se střechy zasažena do ruky a zraněna. Čeledín J. Hercig, zaměstnaný u rolníka L. Wagnera stál ve chvíli, kdy se smršť přihnala, mezi stavením a stodolou. Když přišel k vratům stavení a tyto otevřel, chtěje se ve stavení ukrýti, smršť přirazila přirazila dveře vrat takovou silou, že mu byla zlomena levá ruka, takže musel vyhledati lékaře. Na stavení rolníka L. Wágnera byl smrští obrácen komín. V noci vzňala se následkem této poruchy od jisker z komína střecha a celé stavení v ceně přes 60 000 Kč vyhořelo do základů. V Lindavě činí škody způsobené smrští přes 200 000 Kč.

První zprávy o živelní pohromě došly do Hranic v úterý večer. Okresní hejtman v. r. Waschuth odebral se ihned do postiženého kraje a učinil opatření, aby nejvíce postiženým se dostalo okamžité pomoci. Ve středu vyšetřovala rozsah pohromy komise okresního úřadu, v níž byli mimo okresního hejtmana, vrchní komisař okres. úřadu dr. Cinek a jako odhadce p. Pešl. Jak se dovídáme, byla okresním úřadem vypsána veřejná sbírka ve prospěch postižených. Celková škoda činí téměř 1. mil. Kč.


Kronika Spálova

 Větrná smršť na Spálovsku

Dne 21. června o půl 6 hodině večerní za poměrně klidného počasí snesl se drobný déšť, který za krátko ustal. Ihned na to objevil se na obloze podivný bílý mráček, který se stále zvětšoval. S ním se přihnal i prudký vítr a obloha se zatemnila. Při prvním přívalu vichřice lidé spěchali domů. Mrak se hnal a kotoučovitě vířil od horního konce Luboměře, zasáhl cihelnu Emila Gronesa ze Spálova. Smršť odkryla hned střechu cihelny, jakož i kůlnu pro úschovu vepřovic, dále udělala průlom přes les Královec patřící Frant. Kubicovy č. 118 v kterém učinila sek, však jen v poměrně úzkém prostoru asi (chybí údaj) m, pak vtrhla do horního konce největší silou u čísla 93 Jana Kostky a sousedů na druhé straně pak na čis. 99 Karla Růžka a 98 Ant. Rycka. na usedlosti Karla Růžka zbyla ze střechy jen holá kostra, kůlny pak vyvráceny, truhly a pod. věci s půdy po dvoře rozházeny. Zdiva postižených vykazovala trhliny. Pohled na náves byl žalostný, cesta přes postiženou část obce nesjízdná, ježto byly přes cestu vyvrácené stromy, mezi nimi i 2 staleté lípy. Jedna pak ještě znovu postavena.

Dále pak smršť pokračovala ve směru na panský les na Kopečku, který přerazila a přešla přes louku u Třešní nad Havranovým potokem do lesa východním směrem, kde vylámala neb vyrvala všechny stromy. pak ještě zasáhla kus lesa dále severovýchodním směrem na Láně odkud sjela do údolí na Valchu, kdež utrpěli taktéž škodu. Smršť nepostupovala rovnoběžně na zemi, nýbrž vířila houpavě, takže jen místy dopadala k zemi a ničíc vše co jí přišlo v cestu. Příchod větrné smrště do obce viděli dobře na pile Lad. Demla a proto pískali parní sirénou na poplach, aby upozornili další obecenstvo na nebezpečí nevědouce v prvním okamžiku oč běží, jelikož se přívalem smršti zahalila horní část obce v mračno prachu s neslýchaným praskotem, podobným silnému krupobití a z prachu bylo viděti létající předměty, které byly smrští vířeny do vzduchu. Vše trvalo jen několik okamžiků. Jelikož smršť hnala se poměrně úzkým prostorem vzduchovým, neměli na některých místech obce ani tušení, že kus dále rozpoutal se ničivý živel přírody.

Podrobný popis škod smrští způsobený, jest to jen přibližný odhad na obytných a hospodářských budovách.

Kubica Alois č. 101, shozené tašky, rozbitá okna, poškozené vazby - 500 Kč

Haubelt Leopold č. 100, rozbité a shozené tašky, poškození vazby - 2 000 Kč

Kaňa Jan č. 263, poškození obytného stavení, v krovech úplně demolováno - 15 000 Kč

stodola téhož, rozvalené zdivo a krytina zničená - 5 000 Kč

Růžek Karel č. 99, stavení i obytné a hospodářské budovy úplně demolovány, jak zdivo tak i střechy, celková škoda 60 000 Kč

Rycek Antonín č. 98, poškození budovy 45 000 Kč

Ambrož František č. 97, celková škoda na budovách - 35 000 Kč

Maršálek Klement č. 171 poškození střechy - 800 Kč

Šíma Antonín č. 95, poškození budov - 2 500 Kč

Mík Klement č. 132, poškození střechy - 500 Kč

Lév Frant. č. 136, poškození střechy - 300 Kč

Havran Frant. č. 94, poškození střechy a vazby - 10 000 Kč

Luksová Florentina č. 158, poškození střechy a štítu - 500 Kč

Ambrožová Marka č. 96, poškození střechy - 2 000 Kč

Kaňa František č. 212, poškození střechy - 800 Kč

Kostak Jan č. 93, částečné zničení všech budov - 25 000 Kč

Král Josef č. 147, poškození střechy a vazby - 15 000 Kč

Klevar Jan č. 92, poškození střechy - 500 Kč

Klezka Stanislav č. 127, poškození střechy - 5 000 Kč

Jakl František č. 134, poškození střechy - 2 000 Kč

Gabler Josef č. 91, poškození střechy - 3 000 Kč

Šustek Vojtěch č.90, poškození střechy, rozvalené zdivo - 2 500 Kč

Klevar Jakub č. 201, poškození střechy - 1 500 Kč

Šustek Vincenc č. 202, poškození střechy - 1 500 Kč

Vašek Josef č. 89, poškození střechy - 500 Kč

Zima Rudolf č. 88, poškození střechy - 50 Kč

Šustek Rudolf č. 148, poškození střechy - 500 Kč

Klevar František č. 188, poškození střechy - 300 Kč

Grones Emil č. 72 cihelna, částečné zničení pece ku pálení cihel, kůlna ku uschově vepřovic a zničení hotových výrobků asi 25 000 Kč

Mimo toho jsou škody v sadech na vyvrácených ovocných a okrasných stromech, jakož i škody značného rozsahu v lesích

Hned příštího dne dostavila se komise s okresním hejtmanen Waschmuthem v čele, dále vrchní komisař okresního úřadu Dr. Cinek a odhadce p. Pešl, redaktor "Přehledu" z Hranic a jiní, aby očitě shlédli škody a učinili opatření ku zmírnění škod. Na to vypsány sbírky ve prospěch postižených, které jsou následovně uvedeny:

Sbírka v obci Spálově vynesla 1 392,5 Kč

Odbor Matice Opavské ve Vítkově 105 Kč

Dorost čs. Červ. kříže při V. třídě I. dívčí Masarykovy školy v Brně 34 Kč

Okresní úřad v Hranicích, z výtěžku veřejné sbírky provedené ve zdejším okresu přidělil těmto postiženým:

Jan Kaňa, domkář č. 263 - 650 Kč

Karel Růžek, rolník č. 99 - 1 800 Kč

Ant. Rycek, rolník č. 98 - 1 750 Kč

Frant. Ambrož, rolník č. 97 - 1 050 Kč

Jan Kostka, malorolník č. 92 - 1 050 Kč

Josef Král, rolník č. 147 - 600 Kč

Frant. Havran, domkař č. 94 - 400 Kč

Stanislav Klezla, domkař č. 127 - 250 Kč

Emil Grones, domkař č. 72 - 800 Kč

Klement Maršálek, č 171 - 80 Kč

Vojtěch Šustek, malorolník č. 90 - 120 Kč

Vincenc Šustek, domkař č 202 - 60 Kč

Marta Ambrožová, domkař č. 196 - 80 Kč

Frant. Káňa, domkař č. 212 - 50 Kč

Úhrnem - 8 730 Kč


Zemědělská rada povolila na přímluvu poslance Vencla poškozeným ve Spálově obnos 18 000 Kč a rozdělen takto:

Havran Frant. č. 94 - 800 Kč

Kaňa jn č. 263 - 1 800 Kč

Růžek Karel č. 99 - 3 000 Kč

Rycek Antonín č. 98 - 4 000 Kč

Král Josef č. 147 - 1 500 Kč

Klezla Jan č. 93 - 3 000 Kč

Ambrož Frant. č. 97 - 2 500 Kč

Úhrnem 17 100 Kč

Ostatní rozděleno těm méně postiženým, kteří nedostali ničeho z okresní sbírky. Další podrobnosti jako dárci stavebního dřeva, zednické a nádenické práce, jakož i seznam dárců ve zdejší obci jsou uschovány v obec. archivu pod značkou Smršť 1932. Po smršti bylo více lidí zaměstnáno v panském lese kácením polomů, odklizováním chvojí za loupání kůry a pak po uklizení dřeva dobýváním vyvrácených pařezů, za které bylo nutno zaplatiti za menší 1 Kč a za velké 2 Kč za kus. Na podzim byla již lesní půda od pařezů odklizena a mladým stromky zasazena.

Kronika obce Luboměř

 Dne 21.června 1932 o 1/2 6 hodině odpoledne byla slabá bouřka na jižní straně, která táhla za hřmění směrem nad Oderské lesy. V dědině jen trochu pršelo s přestávkami. Najednou se přihnal v šíri asi 200 metrů od Lindavy (Lipná) do horního konce dědiny tak silný vítr, že ve 2 minutách nadělal velkých škod. Na čísle 74 utrhl kus střechy. Na čísle 19 pokřivyl stodolu. Na čísle 20 potrhal taškové střchy tak též na číslech 21, 83. Na čísle 21 vyvrátil též velkou jabloň a zlámal plot. Odkryl střechy též částečně na čísle 110 a 23. Na čísle 22 strženy byly tašky z kůlny, přes 1000 kusů. Na hlavní budově břidlicová střecha celá poškubaná zůstala. Z velkého kaštanu velká haluz byla ulomena a jedna menší na půdu nad tanečním sálem skrz střechu vražena. Na čísle 98 nově pokrytou sttřechu odkrylo a přes 1000 kusů tašek rozbito bylo. tašky odneslo až za rybník, některé tašky rozbily školní okna. Na kůlni všechny tašky převrátilo. Na stodole střechu též částečně odkrylo. Na č. 12 skřivilo bleskosvod. Na č. 10 vyvrátilo skoro všechny ovocné stromy v zahradě. Střechy potrhalo dále na č. 13, 99, 11, 92, 57, 60, 87. Mnoho tašek strženo bylo na usedlosti č. 9, skoro celé dolní strany. Na čísle 6 vyvrátilo zděnou stodolu úplně a střechu zlámalo. Velkou starou Lípu u stodoly roztrhlo. Z cihelny u Luboměře ( u Boží muky) střechu strhlo a kůlnu vyvrátilo. V Královci mnoho stromů vyvrátilo a zlámalo. 

Ve Spálově mnoho střech bylo odkryto a zdí, stromů a plotů zlomeno a vyvráceno. Jen na horním konci dědiny. Nejvíce byly postiženy selské usedlosti č. 99, 98, 97. Na usedlosti č. 99 byla odkryta celá střecha jak na domovním stavení, tak na stodole. S půdy strhl vichr peřiny a truhly na dvůr. Na č. 98 pohlo s celou vyminkovou stavbou. Panský les v Havranovém dolečku polámalo. Valchu též potrhalo. Pohromu tuto ohlásil starosta obce Spálova ještě toho dne na okresním hejtmanství. Ještě toho dne přijel do Spálova přednosta okr. pol. správy vr. rada Wachsmuth. Dne 22.6. dopoledne přijela do postižených obcí komise okresního úřadu v čele s vrchním komisařem Dr. Cinkem. Dne 24.6 přijel do Luboměře p. poslanec Emanuel Vnecl. Přivítali a doprovodili ho členové strany republikánské. Starosta obce ( lidovec ) nikoliv. Od strany ( církevní Římské ) čili lidové, nepřišel se doposud na své ovečky nikdo do obce podívati, jak mají ovčince od větru poškubány, ačkoliv jest lidovců v naší obci většina. Dne 27.6 přijeli do obce pánové od zemědělské rady z Brna. Doprovázel je starosta obce Jos. Král č. 83 s fajfkou v ruce. Dne 28.6 přišel do dědiny se na škodu podívat poslanec strany lidové Vaculík.

Poslanec republikánské strany Vencl vymohl poškozeným větrnou smrští v naší obci 7 000 Kč státní podpory. Spálovským vymohl 13 000 Kč. Poslanec strany lidové nevymohl žádnému nic.